Dokumenty

Výpis z obchodního rejstříku

JPG
Dokument podává informace o konkrétních subjektech zapsaných v obchodním rejstříku. Obsahuje například název společnosti, její sídlo, předmět podnikání, právní formu, identifikační číslo nebo identifikaci statutárních orgánů. Pro uskuteč- ňování některých právních úkonů je potřeba doložit úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku. Rozli- šuje se úplný výpis z obchodního rejstříku a výpis platný k určitému datu.

Osvědčení o registraci DIČ

JPG
Daňové identifikační číslo (DIČ) je jednoznačná identifikace daňového subjektu (plátce, nebo poplatníka). Každý daňový subjekt má své daňové identifikační číslo, které mu přidělí správce daně (finanční úřad) poté, co se daňový subjekt zaregistroval. Daňové identifikační číslo je charakterizováno dvěma písmeny, která znamenají kód země, a za nimi následuje číslo plátce daně.

Pojištění odpovědnosti CZ/EN/DE

DOC
Pojištění odpovědnosti za újmu slouží k zabezpečení pro případ potřeby nahradit újmu způsobenou
jinému subjektu, k níž došlo v souvislosti s pod- nikatelskou činností dané společnosti.

Pojištění nákladu

DOC
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události, za kterou dopravce odpovídá. Mezi pojistitelná rizika patří pohřešování, zničení či ztrátu zásilky nebo také pohřešování zásilky z důvodu jejího vydání falešnému či nesprávnému příjemci.

Licence pro mezinárodní přepravu

JPG
Eurolicence (licence pro mezinárodní přepravu) je doklad, který nahradil dosud používaná zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilate- rálních, tranzitních či třetizemních přeprav na
území členských států EU.

Albo povolení

PDF
Povolení pro převoz odpadů přes Italskou Republiku, jež jsou specifikovány v daném dokumentu.

Die Genehmigung § 53

DOC
Povolení pro převoz odpadů přes Spolkovou Republiku Německo, jež jsou specifikovány v §53.